Menu Close

Savivalda

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro dvidešimt vienas narys: septyni tėvai, septyni mokytojai, septyni mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami švietimo skyriaus, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

MOKYTOJAI

 • Giedraitienė Virginija, gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Karalienė Jolanta, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Kirvaitienė Kristina, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Martinkienė Asta, matematikos mokytoja metodininkė
 • Matlauskienė Nijolė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Rutkauskienė Jolanta, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 • Urbonienė Gražina, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

MOKINIAI

 • Valentaitė Viltė I A
 • Lingytė Gabrielė I B
 • Macijauskaitė Meda II C
 • Lapinskaitė Kamilė II G
 • Lipnevičiūtė Dovilė III A
 • Paltanavičius Evaldas III A
 • Uldytė Enrika III A

TĖVAI

 • Survilienė Jūratė
 • Šmulkštienė Ieva
 • Jonkienė Milda
 • Latvaitis Marius
 • Maišiukienė Laura
 • Pečiokienė Jovita
 • Dobrovolskienė Kristina

MOKINIŲ TARYBA

2020-2021 m.m.

 • Lapinskaitė Kamilė, 2 g
 • Savaikaitis Nojus, 1a
 • Matusevičiūtė Justė, 1f
 • Stralkutė Sandra, 2b
 • Kalinauskaitė Meda, 2g
 • Papečkytė Danielė, 2g
 • Nagrodskytė Mantė, 2g
 • Brenkevičiūtė Ugnė, 2ė
 • Paltanavięius Evaldas, 3a,
 • Uldytė Enrika, 3a,
 • Lapinskaitė Dovilė, 3a
 • Uleckaitė Emilė, 3 a
 • Naidzinavičius Dovydas, 4ė
 • Liorančas Simas, 4ė
 • Matulevičius Jokūbas, 4 ė
 • Šimkutė Gabija, 4ė
 • Antanaitis Ignas, 4 ė
 • Radzevičiūtė Ramunė, 4 ė
 • Stankevičiūtė Eglė, 4b