Menu Close

Savivalda

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro dvidešimt vienas narys: septyni tėvai, septyni mokytojai, septyni mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami švietimo, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

MOKYTOJAI

 • Kristina Kirvaitienė, gimnazijos tarybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 •  Jolanta Naujalė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Virginija Giedraitienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Asta Martinkienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Vidmantas Žebrauskas, istorijos mokytojas metodininkas
 • Raimundas Lingaitis, fizinio ugdymo  mokytojas metodininkas
 • Marija Paltanavičienė, geografijos mokytoja metodininkė

MOKINIAI

 • Žygimantas Baliūnas, II H
 • Kajus Mincevičius, II D
 • Meda Kajokaitė, III D
 • Emilija Vaičeliūnaitė, III D
 • Ignas Beniulis, III Ė
 • Skaidra Razvickaitė, IV D
 • Saulė Rūtelionytė, IV A

TĖVAI

 • Gintarė Klimienė
 • Virginija Stankūnienė
 • Jūratė Survilienė
 • Eugenijus Alkimavičius
 • Gintarė Šuerienė
 • Elinga Žukienė
 • Daiva Vilkienė

MOKINIŲ TARYBA

2023 – 2024 m.m.

 • Mokinių prezidentė Paulina Talačkaitė, IIIB
 • Pirmininkė Miglė Sajetauskaitė, IIIB
 • Elena Pauraitė , IG
 • Goda Šliuževičiūtė, IB
 • Emilija Žebrauskaitė, IF
 • Rusnė Pačėsaitė, ID
 • Rasa Komisaraitytė, IB
 • Atėnė Jurevičiūtė, IG
 • Kajus Mincevičius,  IID
 • Atėnė Klimaitė, IID
 • Augustas Šnipkus, IIB
 • Darija Nenartavičiūtė , IIF
 • Rapolas Matulevičius, IID
 • Ugnė Gudynaitė, IIB
 • Aistė Tamaliūnaitė, IIIE
 • Benita Lengvinaitė, II E
 • Žygimantas Baliūnas, IIH
 • Elvina Šalaševičiūtė , IIIE
 • Ignas Kudrevičius, IIIG
 • Simas Zigmantas, IIIB
 • Ugnė Nemuraitė, IIIF