Menu Close

Savivalda

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro dvidešimt vienas narys: septyni tėvai, septyni mokytojai, septyni mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami švietimo, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

MOKYTOJAI

 • Giedraitienė Virginija, gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Karalienė Jolanta, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Kirvaitienė Kristina, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Martinkienė Asta, matematikos mokytoja metodininkė
 • Matlauskienė Nijolė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Rutkauskienė Jolanta, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 • Urbonienė Gražina, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

MOKINIAI

 • Valentaitė Viltė, II A
 • Lingytė Gabrielė, II B
 • Macijauskaitė Meda, III C
 • Lapinskaitė Kamilė, III G
 • Lipnevičiūtė Dovilė, IV A
 • Paltanavičius Evaldas, IV A
 • Uldytė Enrika, IV A

TĖVAI

 • Survilienė Jūratė
 • Šmulkštienė Ieva
 • Jonkienė Milda
 • Latvaitis Marius
 • Maišiukienė Laura
 • Pečiokienė Jovita
 • Dobrovolskienė Kristina

MOKINIŲ TARYBA

2021 – 2022 m.m.

 • Paulina Talačkaitė, I B
 • Emilija Survilaitė, II A
 • Nojus Savaikaitis, IIA
 • Emilija Lazdauskaitė, II C
 • Karolina Būdavaitė, II Ė
 • Sandra Stralkutė, III B
 • Gustas Vaškevičius, III D
 • Simas Pranskevičius, III D
 • Ugnė Brenkevičiūtė, III Ė
 • Karina Kunigonytė, III F
 • Akvilė Mickevičiūtė, III F
 • Nedas Rusovičius, III F
 • Skaiva Leimonaitė, III F
 • Emilija Lozoraitytė,  III G
 • Danielė Papečkytė, III G
 • Goda Balaikaitė, III G
 • Kamilė Lapinskaitė, III G
 • Meda Kalinauskaitė, III G
 • Dovilė Lipnevičiūtė, IV A
 • Emilė Uleckaitė, IV A
 • Enrika Uldytė, IV A
 • Evaldas Paltanavičius, IV A
 • Jovita Venčkauskaitė, III D