Bendruomenė

Vilhelmas Petkevičius – direktorius

+370 682 27 799
8 343 91622
direktorius@rjg.marijampole.lm.lt

Virginija Baliukynienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 611 43 624
8 343 92265
virginija.baliukyniene@gmail.com

Aldona Janulevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+37061603108
8 343 92265
aldona.jaunuleviciene@gmail.com

Vidmantas Kepalavičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui

+37068215797
8 343 92265
vidmantaskrjg@gmail.com

Alfonsas Yla – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

+37061603106
8 343 92265
ylaalfonsas@gmail.com
Mokinių skaičius gimnazijos klasėse
2017 - 2018 mokslo metai
I II  III IV  Iš viso
 201 161 195 205 762

Mokinių skaičius klasėse

Eil.

Nr.

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kab.  Nr.

Mokinių skaičius klasėje

1

I A

Gintutė Galadauskienė, anglų k. 2017 kab.

30

2

I B

Nijolė Matlauskienė, matematika, 307 kab.

30

3

I C

Juozas Rožas, lietuvių k. 208 kab.

30

4

I D

Audronė Stočkuvienė, muzika 121 kab.

30

5

I Ė

Danutė Petkevičienė, biologija, 231 ab.

28

6

I F

Jolanta Rutkauskienė, informacinės tech., 236 kab.

30

7

I G

Gražina Urbonienė, lietuvių k. 207 kab.

23

8

II A

Vytautas Naujalis, technologijos 107 kab.

22

9

II B

Vidmantas Žebrauskas, istorija, 319 kab.

27

10

II C

Ingrida Žilinskienė, lietuvių kalba, 203 kab.

30

11

II D

Rita Bobinienė, istorija, 318 kab.

30

12

II Ė

Eglė Danielienė, matematika, 305 kab.

30

13

II F

Raimondas Lingaitis, kūno kultūra

22

14

III A

Daiva Noreikienė, matematika, 306 kab.

31

15

III B

Aušra Kapsevičienė, anglų k., 309 kab.

31

16

III C

Rima Šapokienė, rusų k., 227 kab.

30

17

III D

Daiva Liaukuvienė, inform. techno., 235 kab.

30

18

III Ė

Dovilė Maceikienė, anglų kalba, 135 kab.

30

19

III F

Vilija Sabulienė, matematika,  314 kab.

20

20

IIIG

Kristina Jasinskienė, lietuvių k., 205 kab.

23

21

IV A

Asta Martinkienė, matematika, 303 kab.

28

22

IV B

Virginija Giedraitienė, matematika, 308 kab.

27

23

IV C

Rasa Čiupkevičienė, biologija, 226 kab.

28

24

IV D

Gražina Druskienė, istorija, 228 kab.

31

25

IV Ė

Jolanta Karalienė, anglų k., 137 kab.

32

26

IV F

Lilija Brusokienė, matematika, 304 kab.

31

27

IV G

Kristina Kirvaitienė, anglų k., 311 kab.

28

Iš viso

762


2018 - 2019 m. m. gimnazijoje iš viso dirba 66 pedagoginiai darbuotojai

2018 - 2019 m. m. gimnazijoje visos mokytojų darbo vietos užimtos.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojų  sąrašas 
2017 - 2018 m. m.


Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Dalykas, kvalifikacinė kategorija

1

ILONA AKELAITIENĖ

Mokytojas

 Etikos  mokytoja

2

DOVILĖ GUMULIAUSKIENĖ

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

3

ALVYDA AMBRASIENĖ

Mokytojas

Kūno k. vyr. mokytoja

4

VILIJA AMBRAZEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

5

VIRGINIJA BALIUKYNIENĖ

Dir. pav. ugdymui

Fizikos mokytoja metodininkė

6

VIDA BALICKIENĖ

Mokytojas

Tikybos vyr. mokytoja

7

RITA BOBINIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

8

LILIJA BRUSOKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

9

AUŠRA BULKEVIČIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

10

RASA ČIUPKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

11

EGLĖ DANIELIENĖ

Mokytojas

Matematikos  mokytoja ekspertė

12

DALIA DAVYDOVA

Mokytojas

Choreografijos mokytoja metodininkė

13

REGINA DILIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

14

GRAŽINA DRUSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

15

GINTUTĖ GALADAUSKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

16

VIRGINIJA GIEDRAITIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

17

ILONA GRYBAUSKIENĖ

Mokytojas

Etikos mokytoja

18

ALFONSAS YLA

Dir. pav. ūkio reikalams

Žmogaus saugos mokytojas

19

RIMA JANČIAUSKIENĖ

Mokytojas

Geografijos mokytoja metodininkė

20

ALDONA JANULEVIČIENĖ

Dir. pav. ugdymui

Matematikos mokytoja metodininkė

21

ZINA JARIMAVIČIENĖ

Mokytojas

Vokiečių k. mokytoja metodininkė

22

KRISTINA JASINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

23

AUDRONĖ JUSAITYTĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

24

AUŠRA KAPSEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

25

JOLANTA KARALIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

26

VIDMANTAS KEPALAVIČIUS

Dir. pav. ugdymui

Technologijų vyr. mokytojas

27

SIGITAS KIREILIS

Mokytojas

Inform. technologijų vyr. mokytojas

28

KRISTINA KIRVAITIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

29

ZITA KISIELIENĖ

Mokytojas

 Dailės vyr. mokytoja

30

JURGA LEIMONIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

31

JUDITA LEIŠYTĖ

Mokytojas

Geografijos mokytoja metodininkė

32

DAIVA LIAUKUVIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

33

RAIMONDAS LINGAITIS

Mokytojas

Kūno k. mokytojas  metodininkas

34

LAIMUTĖ ŽAKIENĖ

Mokytojas

Chemijos  vyr. mokytoja 

35

DOVILĖ MACEIKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

36

RŪTA MARČIULAITIENĖ

Mokytojas

Technologijų mokytoja metodininkė

37

ASTA MARTINKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

38

NIJOLĖ MATLAUSKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

39

MILDA MAURUKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

40

VILMA MIKALAINYTĖ

Mokytojas

Chemijos mokytoja metodininkė

41

RITA MIKUCKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

42

ŽIVILĖ MYRU

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

43

VYTAUTAS NAUJALIS

Mokytojas

Technologijų  vyr. mokytojas

44

DAIVA NOREIKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

45

DANUTĖ PETKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

46

VILHELMAS PETKEVIČIUS

Direktorius

Biologijos mokytojas metodininkas

47

SVETLANA RAGELIENĖ

Psichologas

Etikos mokytoja

48

JUOZAS ROŽAS

Mokytojas

Lietuvių k. mokytojas metodininkas

49

IRINA RUDVALIENĖ

Mokytojas

Rusų k. vyr. mokytoja

50

JOLANTA RUTKAUSKIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

51

VILIJA SABULIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

52

RIMA ŠAPOKIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

53

SKAISTUOLĖ ŠEDIENĖ

Mokytojas

Kūno k.  mokytoja metodininkė

54

SANDRA SURVILIENĖ

Mokytojas

Fizikos mokytoja metodininkė

55

AUDRONĖ STOČKUVIENĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

56

RAMUTĖ STRAIGIENĖ

Renginių organizatorė

Lietuvių k. vyr. mokytoja

57

JOLITA TAMULIONIENĖ

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė

58

GRAŽINA URBONIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

59

SIDONA UŠACKIENĖ

Mokytojas

Teatro mokytoja

60

VIDA ŪSIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

61

VIDAS VENCKŪNAS

Mokytojas

Fizikos mokytojas metodininkas

62

VIOLETA VILKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

63

DALIA ŽARSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

64

VIDMANTAS ŽEBRAUSKAS

Mokytojas

Istorijos mokytojas metodininkas

65

VIOLETA ŽEBRAUSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

66

INGRIDA ŽILINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai Gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro dvidešimt vienas narys: septyni tėvai, septyni mokytojai, septyni mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Švietimo skyriaus, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

Mokytojai

 • Virginija Giedraitienė, Gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Jolanta Karalienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Judita Leišytė, geografijos mokytoja metodininkė
 • Kristina Kirvaitienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Asta Martinkienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Violeta Žebrauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
 • Ingrida Žilinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Mokiniai

 • Gabrielė Daugirdaitė, III C gim. klasė
 • Rugilė Rėkutė, III D gim. klasė
 • Jolita Andriulaitytė, III D gim. klasė
 • Aida Paukštytė, II C gim. klasė
 • Gabrielė Petrovaitė, II B gim. klasė
 • Vasarė Balaikaitė, I F gim. klasė
 • Girmantas Misiukevičius,  I B gim. klasė

Tėvai

 • Gintarė Kinderienė
 • Sigita Sajonienė
 • Asta Antanaitienė
 • Gintautas Dumbliauskas
 • Kristina Bagdonienė
 • Edita Orinienė
 • Daiva Truncienė

Mokinių taryba


 • Dovilė Lipnevičiūtė I A
 • Evaldas Paltanavičius I A
 • Klaudija Vitkauskaitė I B
 • Gabija Šimkutė II Ė
 • Simas Liorančas II Ė
 • Ramunė Radzevičiūtė II Ė
 • Mykolas Kralikas II Ė
 • Liepa Taputytė II C
 • Kamilė Radzevičiūtė III B
 • Gabrielė Bradūnaitė III A
 • Povilas Juselis III A
 • Rasa Truncaitė III A
 • Matas Bindokas III A
 • Miglė Žiūraitytė IV G
 • Simona Gelažiūtė IV Ė
 • Evelina Plioplytė IV G
 • Raminta Jackauskaitė IVG